آلبوم عکس

کارگران بسیجی حوزه یک بسیج کارگری الحدید تبریز از مناطق عملیاتی غرب کشور بازدید کردند

کارگران بسیجی حوزه یک بسیج کارگری الحدید تبریز در قالب اردوی راهیان نور از مناطق عملیاتی و يادمانهاي شهدا در اروميه، نقده، سردشت، پيرانشهر، تمرچين و همچنین بازسازي عملياتهاي نظامي بازديد بعمل آوردند.

اضافه کردن دیدگاه جدید