10 فروردين 1394 - 11:18
همدلي و هم زباني لازمه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و مديريت جهادي است
رئيس سازمان صنعت معدن وتجارت استان آذربايجان شرقي گفت : همدلي و همزباني منجر به اعتماد بيشتر ملت به دولت خواهد شد و اين چيزي است كه براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و مديريت جهادي به آن نيازمنديم .به...